background

 • Hastamız mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.
 • Hastamız yetkili hekime, tedavi sırasında ve sonrasında durumunda meydana gelen beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.
 • Hastamız yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.
 • Hastamız ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili hekimler tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
 • Hastamız öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili hekimin talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
 • Hastamız tedaviyi reddetme veya hekiminin talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Hastamız sağlık kuruluşuna başvuru aşmasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.
 • Hastamız tedavi gereği yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 • Tedavi giderleri, devlet-kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) ve özel şirketler gibi tüzel, özel ve üçüncü şahıslarca karşılanan hastalarımız, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca hastanemize hitaben yazılmış; tahakkuk edecek her türlü ücretin tamamının ya da aradaki özel anlaşmalar gereği olan kısmının ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten bir yazı ya da sevk kâğıdı getirmek veya hastanenin kabul edeceği şekilde ispat etmek zorundadır.
 • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir.
 • Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.
 • Hastamız bulunduğu sağlık kuruluşu tedavi ve davranışı ile ilgili kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hastamız sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması, yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması (hastalığın verdiği bilinç kaybı ve ağır halleri hariç) ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili hekimin teklifi ve kurum amirinin onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.
 • Hastamız diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
 • Hastamız sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.
 • Bulaşıcı hastalık teşhisi konan hasta, hekimi tarafından en uygun zamanda ve sevk olacağı kurum tespit edilerek, uygun koşullarda sevk edilir. Hasta yatmayı talep edemez. Bu konuda Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereği hareket edilmektedir.
 • Hasta, yetkili hekimlerce uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep edemez.
 • Hastalarımız ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
 • Bilinci yerinde olan hastalarımız;
 • Ziyaretçinin herhangi bir şekilde, yiyecek-içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi,
 • Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi ve ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmaması
 • Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalarımıza ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesi konularında sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.

Doktorlarımız

Alanında uzman doktorlarımız hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki listeden doktor profillerini inceleyebilirsiniz